Algemene voorwaarden

1. Algemeen

Deze voorwaarden gelden voor ieder aanbieding, behandeling en transactie tussen de beautysalon en een cliënt waarop Beautysalon complete care deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. Inspanningen Beautysalon complete care

Beautysalon complete care zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. Beautysalon complete care zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is, de cliënt inlichten over de financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

3. Afspraken

De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan Beautysalon complete care te melden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag Beautysalon complete care 50% voor de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen. Bij het niet op komen dagen van de cliënt mag Beautysalon complete care 100% van de afgesproken behandeling aan de client berekenen. Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan afgesproken tijd in de salon komt mag Beautysalon complete care de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen.

Beautysalon complete care moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk een werkdag (= 24 uur) voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden.

Beide partijen hoeven zich niet aan deze verplichtingen te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat dat genen wat de wet en jurisprudentie daarover zegt, inbegrepen werkstakingen in de beautysalon.

4. Betalingen

Beautysalon complete care vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten zichtbaar in de salon. De gemelde prijzen zijn inclusief btw.
Beautysalon complete care vermeldt prijswijzigingen uiterlijk 30 dagen voor de ingangsdatum duidelijk zichtbaar in de salon en website. Aanbiedingen en advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt.
De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling en eventuele producten contant of per PIN te voldoen. Betalingen zijn uitsluitend á contant / PIN. Betaling in termijnen is niet mogelijk, mits anders is vermeld.

5. Personeel in de salon

Op dit moment is Beautysalon complete care een eenmanszaak en zal indien er personeel aangenomen wordt, dit kenbaar maken aan de cliënt.

6. Persoonsgegevens & privacy

De cliënt voorziet Beautysalon complete care voor de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan Beautysalon complete care aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. Beautysalon complete care neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in een geautomatiseerd systeem en / of op een klanten registratie formulier. Beautysalon complete care behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegeven. Beautysalon complete care zal de gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder
schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt.

7. Geheimhouding

Beautysalon complete care is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft verteld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is verteld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Beautysalon complete care verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

8. Aansprakelijkheid

Beautysalon complete care is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Beautysalon complete care is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, allergieën, werkzaamheden of
vrijetijdsbesteding.
Beautysalon complete care is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de salon.

9. Garantie

Beautysalon complete care geeft de cliënt 1 week (07 dagen) garantie op de behandeling en de producten. De garantie voor álle behandelingen vervalt indien:

 • De cliënt de kunstnagels of wimperextensions heeft laten onderhouden door een andere
  styliste / salon.
 • De cliënt zonder handschoenen (voor kunstnagels) met agressieve chemicaliën heeft
  gewerkt.
 • De cliënt de kunstnagels heeft afgebeten of opzettelijk afgebroken.
 • De cliënt de kunstnagels herhaaldelijk heeft gestoten waardoor er lucht onder is gekomen of deze zijn afgebroken.
 • De cliënt andere producten dan door Beautysalon complete care geadviseerde heeft gebruikt voor het onderhoud van kunstnagels of wimperextensions.
 • De cliënt de adviezen voor thuisverzorging van de kunstnagels en wimperextensions, zoals beschreven in de adviesfolder niet heeft opgevolgd. Denk hier bijvoorbeeld aan oliehoudende producten na wimperbehandelingen.
 • De cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen vijf werkdagen heeft opgevolgd.
 • De cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.
 • De cliënt de leeftijd van 16 jaar nog niet heeft bereikt.

10. Beschadiging & diefstal

Beautysalon complete care heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. Beautysalon complete care meldt diefstal altijd bij de politie.

11. Klachten

Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan de eigenaar van Beautysalon complete care en de behandelende styliste.

Indien een klacht gegrond is, zal Beautysalon complete care de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen.
De cliënt zal nooit ofte nimmer het betaalde bedrag voor de gedane behandeling terug kunnen vorderen.

12. Behoorlijk gedrag

De cliënt behoort zich in de salon behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Beautysalon complete care het recht de cliënt de toegang tot de salon te weigeren zonder opgaaf van redenen.